070 6006 404

2025 වන විට පරිගණක මිලියන 250ක් සමුගන්නට නියමිතය.

ඉදිරි Windows වලදී Copilot කේද්‍රීය වනු ඇත.

Windows 12 පැමිනීම 2024 දී.

AI නිමවන ඔබේ හෙට දවස.