070 6006 404

පැමිනෙමින් ඇති eSIM පත.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a reply

Google තම Safe Browsing හැකියාව real time කරයි.

Passwords ඉක්මවන ආරක්ශිත බවක් ගෙනෙන passkeys

Posted in Security | Tagged | Leave a reply

“liquid detected” තත්වයේ වන iPhone එක.

Posted in Apple | Tagged , | Leave a reply

සාම්ප්‍රධායික search engines වලට අභියෝග කරන Generative AI.

Posted in AI, OpenAI | Leave a reply

AI chatbot සමග පෞද්ගලික තොරතුරු හුවමාරුව පරිස්සමෙන්.

Posted in AI, OpenAI | Tagged | Leave a reply

iOS 18 අනුමාන කිරීම්.

Posted in Apple | Tagged | Leave a reply

Generative AI ඔස්සේ ව්‍යාජත්වයට වැටක් සූදානම්.

Posted in AI | Leave a reply

ChatGPT ඔබව මතක තබා ගන්නට සූදනම්.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a reply

OneDrive භාවිතය පහසු කරවයි.

Posted in Microsoft | Tagged | Leave a reply