පසුගිය ඔක්තෝබර 25 වන විට windows XP සදහා 20 වන වසර සැපිරෙනු ලැබුවා. Windows NT kernel එක මත ඉදිවූ මෙහෙයුම් පද්ධතියක් වන මෙය Windows Me හා Windows 2000 වල දිගුවක් ලෙසට සලකනු ලබනවා. windows 7 මෙන්ම windows 10 ලෙසටම පැවති මෙහෙයුම් පද්ධති සමග වෙහෙසට පත්ව සිටි භාවිතාකරන්නන් සදහා නව උදානයක් …

Continue Reading