ඔබගේ දුරකථනය දෛනික ජීවිතය සමග තදින් බැදී තිබෙන්නක් වන විට එහි වන ගබඩා ඉඩ අවමවීම බලාපොරොත්තු විය යුත්තකි. මෙම ඇහිරෙන ඉඩකඩෙහි හැම විටම ඇත්තේ ප්‍රයෝජනවතම කාරනාද නොවිය හැකිය. iPhone යක් භාවිතා කරන ඔබට මේ සදහා එහිම ස්ථාපිතව පැමිනෙන Offload Unused Apps එක සහය වනු ඇත. ඔබගේ iPhoneයේ Settings > General > iPhone Storage ඔස්සේ පිවිස එහි වන Offload Unused apps යන්න Enable කිරීමෙන් මෙම හැකියාව සංක්‍රිය කරගන්නට හැකි අතර එමගින් ඔබට මැනුවල් ආකාරයටද ඔබ භාවිතා නොකරන නමුත් ඔබගේ දුරකථනයේ Storage එකේ මහත් ඉඩක් වෙන් කරගෙන සිටින app හෝ game වැනි දෑ ඉවත්කරගන්නට හැකි වනු ඇත.
Pubudu Siriwansa