ඔබ Apple වල iOS 14 වල සිට ඉහල සංස්කරනයක් භාවිතාවන iPhone යක් භාවිතා කරන්නෙක් නම් ‘Back Tap’පහසුව ඔබ සදහා සූදනමින් ඇත. එහිදී සිදුවන්නේ දුරකථනයේ පසුපස වන Apple logo ව ‘Double Tap’ හෝ ‘Triple Tap’ ඔස්සේ දුරකථනය වෙත විධානයක් දීමට හැකියාවක් ලැබීමයි. එම විධානයන් අතර ‘App Switcher,’ ‘Camera,’ ‘Control Centre,’ ‘Lock …

Continue Reading