මේ වන විට Apple වෙතින් watchOS 8 නිකුතුව සිදුව තිබෙනවා. Apple ආයතනය තම Apple Watch භාවිතා කරන්නන් සදහා කර ඇති නවතම නිකුතුව සමග Family Setup, AssistiveTouch, Multiple timers, Find Items, Find Devices, හා Contacts app වැනි අංගයන් මෙන්ම Music app, Photos app, Home app, හා Weather app වැනි දියුනු කිරීම් …

Continue Reading