මේ වන විට windows 11 නිල ලෙසට නිවදනය වී ඇත. Microsoft ආයතනය පවසන්නේ නව මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඉල්ලා සිටින දෘඩාංගමය අවශ්‍යතවයන්ට යටත්ව ඔනෑම භාවිතාකරන්නෙකුට නව මෙහෙයුම් පද්ධතිය සදහා පිවිසීමට හැකි වනු ඇත. ඒ අනූව බොහෝ විට windows 11 වල WIndows Insider සංස්කරනය එලබෙන සතියේත් එහි සාමාන්‍ය නිකුතුව ඔක්තෝබර-දෙසැම්බර අතරත් සිදුවන්නට ඉඩ ඇත.
නව මෙහෙයුම් පද්ධතිය ස්ථාපනයේදී ඉල්ලා සිටින TPM 2.0 අවශ්‍යතාවය සැලකීමේදී පරිගනකයේ ආරක්ශිත බව සම්බන්ද වැදගත් අංගයක් ලෙසට නම් වන අතර TPM (Trusted Platform Module) සමග encryption keys, user credentials වැනි වැදගත් ආරක්ශිත අංග සදහා chip මට්ටමින් මැදිහත් වීමක් ගෙනෙන 2011 කාලයේ සිටම භාවිතයට පැමින තිබෙන මෙන්ම නවීන බොහෝ නිකුතූන් සමග වන සමහර විට ඩිසේබල් මට්ටමේ තිබිය හැකි චිප් මට්ටමේ හැකියාවකි. මීට පෙර ව්‍යාපාරික මට්ටමේ වූ මෙම හැකියාව සරල භාවිතාව සදහාද අනිවාර්ය වීම ඔස්සේ වඩාත් සුරක්ෂිත භවිතාවක් සහතික වනු ඇත. windows 10 කාලයේ සිටම Microsoft සමාගම මෙම TPM chips තම දෘඩාංහ නිමැවුමට සංයුත්ත කරන්නට OEM මට්ටමින් ඉල්ලා සිටින ලදී.
Pubudu Siriwansa