තොරතුරු තාක්ෂණය දෙසට වඩාත් ප්‍රායෝගිකව පැමිනෙන්නන්ගේ සිත් ගන්නා භවිතාවක් ලෙසට Raspberry Pi Foundation (RPF) ගෙනෙන Raspberry Pi OS එක හැඳින්විය හැක. එම ආයතනය පවසන්නේ මෙතෙක් කල් තම මෙහෙයුම් පද්ධතිය සීමාවූ 32-bit වලින් ඉදිරියට යමින් 64-bit සංස්කරනයක් හඳුන්වා දෙන්නට කටයුතු කර ඇති බවකි. මෙම 64-bit සංස්කරණයත් සමග 4GB – RAM හා …

Continue Reading