හදාරන්නන් අනතුරු අගවමින් පවසන්නේ Android 13 ගෙනෙන නවතම ආරක්ෂකාංගයක් වන ‘Restricted setting’ ඉක්මවා යන්නට සමත්ව තිබෙන බවයි. Google ආයතනය තම Android 13 මුදා හැරීම Google Pixel devices වලින් අරම්භ කරනු ලැබුවා. Google ආයතනය මෙම මුදා හැරීමත් සමග පවසා සිටියේ බරපතල ලෙස ආරක්ෂිත බවට අභියෝගකරන Android permissions ලබා ගැනීම ඉහල මට්ටමකින් …

Continue Reading