ඔබේ සෙවුම වඩාත් තියුනු ලෙස සපුරාලීම Google වල පලමු අභිප්‍රාය වනු ඇත. Google ආයතනය තම Lens ඔස්සේ භාවිතාකරන්නෙකුට තම සෙවීම තියුනු කරන්නට පහසුකම් සලසන්නට කටයුතු කරමින් සිටිනවා. උදාහරනයක් ලෙසට orange dress එකක green වර්ණයෙන් සොයන ඔබට දැන් orange dress එකක ඡයාරුවක් සමග text field වලදී ‘green’ වදන යෙදීමෙන් වඩාත් ඵලදායී …

Continue Reading