ඔබගේ iPhone එක වෙතට පැමිනෙන ඇමතුම් සම්බන්දයෙන් වන call alerts එක smaller notification-style alert එකක් ලෙසට iOS විසින් හඳුනවා දෙන විට එය මහත් ප්‍රසාධයක් ලබා ගත් අංගයක් විය. නමුත් භාවිතාවේදී වැදගත් ඇමතුමක් පවා ඔබට මග හැරෙන්නට මෙය හේතුවක් වන වන අවස්ථා බහුල වන විට නැවත Full screen call alerts එකක් …

Continue Reading