ලොව කිහිප තැනකින් වාර්ථාවන තත්වයකට අනූව කියවෙන්නේ සමහ Dell වෙළඳ නාමය යටතේ එන desktops හා notebooks මොඩලයන් සදහා පසුගිය දිනවල නිකුත් වූ firmware update වලින් අනතුරුව black/blue screens of death (BSODs) තත්වය අත්විඳින්නට සිදුව ඇති බවයි. එම තත්වය මුහුන පා ඇති මොඩලයන් අතර Latitude 5320 business laptop, Alienware Aurora R8 …

Continue Reading