ඔබගේ තොරතුරු උපාංගය පෞද්ගලික මෙන්ම වෘතිමය ආකාරයට ඔබ ගැන අපමනක් තොරතුරු ‍රැස්වන ස්ථානයකි. එය Smart Phone එකක්, Tab එකක්, Lap එකක් පමනක් නොව Desktop එකක් වුවත් ඒවා සමග වන මෙහෙයුම් පද්ධති ‍රැගෙන එන reset නම් පහසුව වැදගත් වන්නේ මේ නිසාවෙනි. උපකරණය හෝ එහි මෙහෙයුම් පද්ධතිය කුමක් වුවත් එහිදී සිදුවන්නේ මුල් …

Continue Reading