හැදෑරුම් ආයතනයක් පවසන්නේ පැමිනෙමින් ඇති තරුන පරපුර භෞතික පසුම්බිය වෙනුවට Digital wallet‍ටුවට වැඩි ප්‍රියතාවයක් දැක්වීම පෙනෙනට ඇති බවයි. ඔවුන් 4,000 consumers ඇසුරින් මෙම හැදෑරීම කරන්නට කටයුතු කර ඇති අතර එම පිරිස් අතරින් 61%ක්ම contactless payments වෙතට වැඩි නැබුරුවක් දක්වන බව ප්‍රකාශ කොට ඇත. ඔවුන් බොහෝ විට ඔවුන්ගේ wallet‍ටුව නිවසේ තබා …

Continue Reading