ඔබ Apple Health app වල Walking Steadiness අංගය භාවිතකරන්නෙක් නම් ඉදිරියේ වන “disease හෝ injury” අවස්තාවන් පිලිබඳව අනාවැකියක් පලකරන්නට සමත් බවටයි පැහැදිලි කරන්නේ. Apple ආයතනය දියුනු කරන ලද මෙම app එක ඔස්සේ සිදුවන්නේ ඔබ walking වලදී ඇති Steadiness පිලිබඳව දත්ත ‍රැස්කර ඒවා විස්ලේෂනය කොට ඉදිරි වසර තුලදී ඔබ රෝගී තත්ව්යක් …

Continue Reading