හදාරන්නන් පවසන්නේ Google Play වෙතින් තම Android උපංගය වෙතට බාගත කරගන්නා 2FA Authenticator නම් ව්‍යාජ App එකක් හරහා පහර දෙන්නන් trojan-dropper එකක කාර්යභාරය ඉ‍ටුකරගනිමින් සිටිනු දක්නට ලැබුනු බවයි. භවිතාකරන්නන්හට නොදැනීම ඔවුන්ගේ mobile devices වෙතට ස්ථාපනය වන මෙම malware එක හරහා ඔවුන්ගේ banking information සොරාගන්නට කටයුතු සිදුවන බවට පැහැදිලි කරන අතර …

Continue Reading