හදාරන්නන් පිරිසක් පෙන්වා දෙන්නේ ආයතනික මට්ටමින් මෙන්ම පෞද්ගලික මට්ටමින් HACKED කිරීමේ උත්සාහයක නව ප්‍රවනතාවයක් දක්නට ලැබෙන බවකි. ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ $800 වැනි මුදලකට මේ සදහා අවශ්‍යවන email templates, hosting, හා automated services අලවියට underground cybercrime forums පෙලබී ඇති බවයි. එම හදාරන්නන් පැහැදිලි කරන්නේ phishing emails ආකාරයට ඔබගේ විස්වාසනීය ආයතන වන …

Continue Reading