එලබෙමින් ඇති උත්සව සමය ගනුදෙනු බහුල කරවන බවක් සමාජය තුල නිර්මාණය කරවීම සාමාන්‍ය කාරනයකි. කාර්යබහුල වන අන්තර්ජාලය මත තවත් කාර්ය බහුලවන අංගවයක් වනු ඇති බවට බලාපොරොත්තු විය යුත්තේ social engineering ප්‍රහාරයන්ය. විෂේශයෙන් උත්සව සමයේදී Scammers අවධානය යොමුකර තවත් ආකාරයක් වන්නේ WebCrawler bots හරහා gift card information පැහැරගැනීම බව හදාරන්නන් පවසනවා. …

Continue Reading