ප්‍රකට ආරක්ශක මෘදුකාංග සමාගමක් වන Trend Micro පවසන්නේ මෑතදී නිකුත්වූ Windows 11 update (KB5014019) නම් optional යාවත්කාලීනයත් සමග තම ආරක්ශක මෘදුකාංග අංගයක් වන ransomware protection සදහා වන භාවිතාවන්ට හානිකර බවක් හඳුනාගෙන ඇති බවකි. පෙර කී optional යාවත්කාලීනය Microsoft Windows 11 හෝ Windows 2022 ඉලක්කව පැමීන ඇති අතර එම ආයතනය පවසන්නේ …

Continue Reading