තොරතුරු තාක්ෂණ භාවිතාවන් සමග පරිසරය දෙසට වන එක් අභියෝගයක් වන්නේ කාබන් විමෝචනයය. මිහිමත පරිසර පද්ධතිය ‍රැක ගන්නට නම් මෙම හානිකර බව අවම තත්වයක තබා ගැනීම වැදගත් වේ. UK මූලිකව ක්‍රියාත්මක වන වෙබ් අඩවියක් සමග වන comparison හැකියාවක් ඇසුරින් වන ගනනයක් පවසන්නේ social media websites අතරින් මේ වන විට වැඩිම emissions …

Continue Reading