ආරක්ශිත වෙබ් සැරියක් බොහෝ දෙනාගේ බලාපොරොත්තුවය. ඒ සදහා අවසර පදයක පමනක් සහය මේ වන විට මදක් පැරණි කාරනයක් වන්නේ ආකාර කිහිපයකටම ඒ සදහා ලබා වීමට සයිබර් පහර දෙන්නන් කටයුතු කල හැකි බැවිනි. සමහර විටක මේ සංකීර්න අවසරපදයක් යනු ඒ සදහා ලගා වන්නට අවශ්‍ය කාලය පිලිබඳව පමනක් ප්‍රශ්ණයක් ලෙසට අර්ත දැක්වීමද …

Continue Reading