ලොවපුරා Facebook භාවිතාව ඉතා ඉහල මට්ටමක පවතින්නකි. සාමාන්‍ය මට්ටමේ සිට දිදුලන මට්ටම දක්වාම පුද්ගලයින් මෙන්ම ආයතනයන් තමන්ගේ අනන්‍යතාවය මෙහි තබා නඩත්තුකිරීම වැදගත් අංගයක් කොට සලකන්නේ ලොව ප්‍රධාන පෙලේ මාධ්‍ය භාවිතාවන් හා හරි හරියටමෙන් Facebook තුලින්ද ලද හැකි ප්‍රයෝජන ඉහල නිසාය. ඒ අතරම වැදගත් කාරනයක් වන්නේ ඔබගේ මේ කවරාඅකාරයේ උවත් ගිණුමක් …

Continue Reading