ගෙවී ගිය රාත්‍රියේ SONY ආයතනයේ Sony Pictures කොටසේ පරිගණක පද්ධතිය hack වීමකට ගොදුව ඇති බවටයි වාර්ථා වූවේ. එම කොටසෙයි බලධරයන් වහාම අදාල සේවකයන් ආයතනයෙන් ඉවත්කරන්නට තීරනය කරන ලද්දේ වඩ වඩාත් තවත් පරිගණ එමප්‍රහාරයට ලක්වීම අවමකර ගැනීමේ අරමුනිනි.“#GOP” ලෙසින් නම් කරගත් කන්ඩායමක් මෙම hack ප්‍රහාරයේ වගකීම බාරගෙන ඉල්ලීම් කිහිපයක් ‍රැගත් imageයක් …

Continue Reading