අන්තර්ජාලය හුදු තොරතුරු ඔබ මොබ ගලා යන්නට භාවිතාවන අවකාශයක් නම් පලමු පෙල නිර්වචනය ක්‍රමයෙන් දෙවන පෙල නිර්වචනයක් වීම ඇරබී තිබීම බහුල අත්දැකීමක් වෙමින් ඇත. වඩාත් ලාබය සදහා එහි වූ සමහර ස්වභවයන් ක්‍රමයෙන් අවසන් වෙමින් තිබේ. නැතිනම් වෙනස් වෙමින් තිබේ. Cookies යනු මේ සදහා පැමින ඇති එක් භාවිතාවකි. තවමත් භාවිතාකරන්නාගේ අවසරයක් …

Continue Reading