නවතම හෑදෑරුම් වාර්ථාවකට අනූව කියවෙන්නේ WiFi routers භාවිතාකරන්නන්ගෙන් භගයකට වඩා තම රවුටරයේ factory default settings වෙනස් කරන්නට කටයුතු නොකරන බවයි. Avast පවසන්නේ මෙම නොසලකා හැරීමේ අවසන් ප්‍රථිපල විය හැක්කේ අදාල සබඳතාවයට අයත් data ප්‍රමානය අනවසර භාවිතාවක සිට පෞදලික තොරතුරු සොරා ගැනීම දක්වා පරාසයක නීති විරෝධී කටයුතු වලට භාවිතාවිය හැකි බවයි. …

Continue Reading