ලොවපුරා රටවල් කිහිපයකින්ම මේ වන විට cryptocurrencies තහනම් කිරීමක් හෝ එසේ කරන්නට ආසන්නවීමක් දක්නට හැකිවනවා. නවතම තොරතුර පැමිනෙන්නේ Russia’s Central Bank වෙතිනි. ඒම වාර්ථාව පවසන්නේ Russia’s Central Bank වෙතින් එරට රජයට cryptocurrencies තහනම් කිරීමේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා. එම රජය මෙම තහනම පැනවුව හොත් එරට තුලදී mine, trade, invest හා exchange …

Continue Reading