ඔබ Android phone නැතිනම් tablet එකක් භාවිතාකරන්නක් නම් එය නිවැරදි කාල පරාසයකදී back up නොකරන විට ඔබගේ වටිනා දත්ත ගොනු අහිමිහීමේ අවධානමකට ලක් විය හැකි බව බහුල අත්දැකීමකි. මෙම බැක් අප් ක්‍රියා වලිය cloud, a flash drive, නැතිනම් computer එකක් වෙතට කිරීමෙන් පසුව ගැටළුවකදී එම දත්ත නැවත පහසුවෙන් නැවත කැදවා …

Continue Reading