හැදෑරුම් වාර්ථා පවසන්නේ Android 11 මේ වන විට platform-leading භාවිතාව බවට පත්ව ඇති බවයි. එය සංක්‍යාත්මකව 28.3% ලෙසට ගනනය වෙමින් තිබෙනවා. එසේම Android 10 වලදී එය සංක්‍යාත්මකව 23.9% ලෙසට පහලට විත් ඇති බවයි හෙලි වන්නේ. කලකට ඉහත සැලකීමේදී Android වල නවතම නොව සහය දක්වන සංස්කරනයක භාවිතාකරන්නන් තබා ගැනීම මීටත් වඩා …

Continue Reading