එක්සත් රාජධානියෙන් තීරනාත්මක උසාවි තීන්දුවක් පලව තිබෙනවා. එරට අධිකරනයක් පවසා ඇත්තේ “යම් නිපැයුමක” සැබෑ හිමිත්වය AI භාවිතාවකට නැතිනම් machine එකකට හිමියිය නොහැකි බවයි. එක් අතකින් අනාගතය දෙසට වඩාත් විහිදෙන නිර්වචනයක් ගෙනෙන නඩුතීන්දුවක් ලෙසට මෙය සැලකිය හැකියි. Mr Thaler නම් මහහෙකු විසින් 2018 දී patent ඉල්ලීමක් කරතිබුනේ food container එකක් හා …

Continue Reading