කාර්ය බහුල නගර වල මාවත් පිරී ඉතිරී ගොසිනි. නිශ්චිත කාල වේලා සැලසුමකට එකගව කර්ය බහුල පුර වැසියෙකුට තව දුරටත් ඒවායේ වන මාර්ග පද්ධතිය භාවිතය ගැටළුවක් වෙමින් තිබේ. NASA ආයතනය පවසන්නේ මේ සදහා වන විසදුමක් ලෙසට ලග දුර Flying Taxis සදහා වන විසඳුමට අදාල අත්හදා බැලීම් වල තමන් වන බවටයි. all-electric …

Continue Reading