ඉහල මට්ටමක හැකියාවන් සහිත පරිගණකයක් යනු පවතින තාක්ෂණයේ ඉහලම තලවල එකතුවකි. මතුපිට පෙනුමේ සිට Processing හැකියාව දක්වා සැම තැනකම එම Pro බව රදවා තබන්නට එහි නිෂ්පාදකයින් නිරන්තරයෙන් වෙහෙසෙනු ඇත. Surface Pro 8 යනු Microsoft ආයතනය පසුගියදා හඳුන්වා දුන් ව්‍යාපාරික මට්ටමේ පරිගණකයකි. නැතිනම් business laptop එකකි. Microsoft ආයතනය පවසන්නේ 13-inches ප්‍රමානයේ, …

Continue Reading