ඔනෑම සම්මත මුදලක් Electronic Money ආකාරයට සමාජය මතින් ගලා යන්නට හැකියාව ඇත. ඔනෑම Electronic Money ගනුදෙනුවක් යම් බැංකුවක හෝ බැංකු කිහිපයක වන පරිගණක පද්ධති අතර සිදුවන ඉලෙක්ටෙරොනික සෙලවුමක් ලෙසට සලකන්නට හැකිවන්නේ එබැවිනි. එසේම ඒවා බැංකුවක වන ATM යන්ත්‍රයක ආධාරයෙන් හෝ නයවර / බැර කාඩ්පතක් ඇසුරෙන් සිදුවන දැකිය හැකිය. එනමුත් cryptocurrency …

Continue Reading