හදාරන්නන පවසන්නේ Miners නැතිනම් cryptocurrency නිපදවන්නන් අතින් වාර්ෂිකව පරිසරය වෙතට එකවන electronic waste (e-waste) වල ප්‍රමානය ටොන් 30,700 පමන වන බවකි. ඔවුන් වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ එක් ගනුදෙනුවක් සදහා දල ලෙසට සැලකීමේදී සැලකිය යුතු බල ශක්ති ප්‍රමානයක්ද යෙදවෙන බවයි. එහි ප්‍රථිපලය වන්නේ දැනෙන සුළු greenhouse gas pollution එකක් මිහිමතට සිදුවන …

Continue Reading