හදාරන්නන් පවසන්නේ ඔබගේ ස්මාර්ට් දුරකථනය පහසුවක් වීම සේම සුළු වෙනස් කමකින් අපහසුවක් බවට පත්කරන්නටද සූදනම් බවයි. වැඩිහිටියෙකුට තම දරුවාගේ හැසිරීම් නැතිනම් අන්‍යඔන්‍ය එකගත්වය ඇතිව දෙදෙනෙකුට තම අනෙකා සිටින යනැන තැන හඳුනා ගන්නට එය ස්සාහ වෙනවා සේම තවත් දෙසකින් අනකාගේ අවසරයකින් තොරව පෞද්ගළික තොරතුරු ‍රැස් කරගන්නටද මේවා බහුලව යොදගන්නවා දැකිය හැකි …

Continue Reading