කාර්ය බහුල නගර වල මාවත් පිරී ඉතිරී ගොසිනි. නිශ්චිත කාල වේලා සැලසුමකට එකගව කර්ය බහුල පුර වැසියෙකුට තව දුරටත් ඒවායේ වන මාර්ග පද්ධතිය භාවිතය ගැටළුවක් වෙමින් තිබේ. NASA ආයතනය පවසන්නේ මේ සදහා වන විසදුමක් ලෙසට ලග දුර Flying Taxis සදහා වන විසඳුමට අදාල අත්හදා බැලීම් වල තමන් වන බවටයි. all-electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft ව්‍යාපෘතිය සදහා වන මෙම අත්හදා බැලීම් වලින් එක් ‍රැස් කරගන්නා දත්තයන් පදනම්ව Advanced Air Mobility (AAM) සදහා වන අවසන් සැලසුම් වලට පිවිසෙන්නට ඔවුන් බලාපොරොත්තු වනවා.
Pubudu Siriwansa