ගෙවී ගිය මෑත කාලයේ වඩාත් අන්තර්ජාලය වෙත අවධානය ලැබිනි. එසේම වඩාත් පෞද්ගලිකත්වය සදහා අන්තර්ජාලයේ මැදිහත්වීම විමසීමට ලක්වීමද දක්නට ලැබිනි. එහි පරථිපලයක් ලෙසට ප්‍රධාන පෙලේ තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතන තම සේවාවන් තුලදී භාවිතය ලබන්නන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය සුරක්ෂිත කරන්නට පෙලෙබීම බහුලව දක්නට ලැබිනි. Meta ආයතනය පවසන්නේ තම නව Privacy Center එක හරහා භාවිතාකරන්නන්ගේ රුචි අරුචි කම් අනූව වඩාත් පාලනයකට ඉඩ සලසන්නට සූදානම් බවයි. ඒ අනූව Security, Sharing, Collection, Use, මෙන්ම Ads යන ආකාර පහකින් ඒ සදහා අවස්ථාව දී ඇති අතර ඒ නූව පලමු first module එක හරහා security options වෙතටත් දෙවන අංගය යටතේ posts වල ගලායාම පිලිබඳව තොරතුරුත් තෙවැන්න යටතේ Meta ආකාරයට තොරතුරු පරිහරනය වන ආකාරය මෙන්ම අවසානය ඔස්සේ Ad Preferences tool එකක් ලෙසට පහසුවක් ගෙනෙන බවටයි පවසන්නේ. Facebook වල desktop version තුලින් ගොස් Settings and Privacy ඔස්සේ මෙම Privacy Center වෙතට පිවිසෙන්නට හැකිවේ.
Pubudu Siriwansa