හදාරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ Magniber ransomware හානිකරය නැවත ලොවපුරා පැතිරෙන්නට කටයුතු කරමින් සිටින බවකි. 2021 දී මේ හානිකරය පිලිබඳව වැඩි පුර කථාබහට ලක්වූ අතර fake Windows 10 updates ලෙසට පැමින තිබිනි. මෙම වසරෙ මුල් මාසයදී වාර්ථාවූවේ Microsoft Edge සහ Chrome ඔස්සේ එය පැතිරෙමින් සිටින බවකි. හදාරන්නන් පවසන්නේ යලිත් malicious updates එකක් ලෙසට මෙම හානිකරය පැමිනෙමින් ඇති අතර fake knowledge base (KB) ID එකක් ද සහිතව වඩාත් විස්වාසනීය ලෙසට එම හානිකරය භාවිතාකරන්නා නොමග යවන්නට උත්සාහ කරමින් සිටින බවකි. මෙම හානිකරය පැතිරෙන්නේ warez සහ piracy websites ඔස්සේ වන අතර හදාරන්නන් උපදෙස් දෙන්නේ යාවත්කාලීනයන් සදහා unofficial sources මග හැරීම ඉතා වැදගත් බවයි. Windows updates සදහා settings ඔස්සේ ගොස් official ආකාරයට ලබා ගැනීම වැදගත් බව පවානවා.
Pubudu Siriwansa