ඔබ Apple වල iOS 14 වල සිට ඉහල සංස්කරනයක් භාවිතාවන iPhone යක් භාවිතා කරන්නෙක් නම් ‘Back Tap’පහසුව ඔබ සදහා සූදනමින් ඇත. එහිදී සිදුවන්නේ දුරකථනයේ පසුපස වන Apple logo ව ‘Double Tap’ හෝ ‘Triple Tap’ ඔස්සේ දුරකථනය වෙත විධානයක් දීමට හැකියාවක් ලැබීමයි. එම විධානයන් අතර ‘App Switcher,’ ‘Camera,’ ‘Control Centre,’ ‘Lock Screen,’ ‘Mute,’ ‘Notification Centre,’ ‘Screenshot,’ ‘Siri,’ නැතිනම් ‘Spotlight. වැනි රාශියක් වන අතර ඒවා තොරා ගැනීමේ හැකියාව සදහා ‘Settings’ > ‘Accessibility’ > ‘Touch’ > ‘Back Tap.’ ලෙසට පිවිසීමෙන් හැකිවනු ඇත. දෛනික කාර්යබහුල භාවිතාවේදී ඔබ විසින් තොරා ගන්නා මෙම shortcuts පහසුවක් වනු නොවනුමානය.
Pubudu Siriwansa