ස්මාර්ට් දුරකතනයකට පැමිනෙන ගැටළු සහගත අවස්ථාවන් සදහා බහුලවම යොදාගන්නා විසඳුමක් වන්නේ එය reboot කිරීමයි. මේ සදහා සෑම දුරකථනයකම සරල සැකසුමක් පැමිනෙන අතර ඒ ඔස්සේ භාවිතාකරන්නා හට මෙම පියවරට යා හැකි වනවා. නමුත් කලාතුරකින් පැමිනෙන ගැටළු වලදී මෙම විසඳුම අපහසුවාන් බව බොහෝ භාවිතාකරන්නන්ගේ අත්දැකීමකි. මෙවන් අවස්ථාවලදී විසඳුමක් වන්නේ force reboot පියවර බව හදාරන්නන්ගේ මතයයි. දුරකථනය සාමාන්‍ය සැකසුම් ඔස්සේ reboot කල නොහැකි විටකදී පමනක් ගත යුතු පියවරක් ලෙසට වන මේ සදහා volume up buttonය pressing හා releasing කර ඉන්පසු volume down button ය ටද එසේ ක්‍රියාත්මක කර අවසනයේ side button එක pressing හා holding කර Apple logo එක දර්ශනය වන තෙක් සිටීමෙන් මෙම් ක්‍රියාවලිය සම්පූර්න කරගන්නට හැකි වන අතර මෙය සියලුම iPhone සදහා පොදු සැකසුමක් බවටයි පැහැදිලි කරන්නේ.
Pubudu Siriwansa