2019 වසරේදී Facebook ආයතනයේ ප්‍රධාන සේවාවල බිඳ වැටීමක් වාර්ථාවූ අතර එය සමහර භාවිතාකරන්නන් සදහා පැය 14ක් දක්වා දිර්ර්ග වූ බවටයි පැවසුනේ. ඊයේ දිනයේ Facebook ආයතනයේ සේවාවල් වූ Facebook, WhatsApp මෙන්ම Instagram වල පැය 6ක බිඳ වැටීමක් වාර්ථාවූ අතර එයද සමහර භාවිතාකරන්නන් සදහා පැය 6 කට ආසන්නව පැවතුන බවටයි වාර්ථා වන්නේ. එම ආයතනය මෙතෙක් මේ පිලිබඳව නිල නිවේදනයක් කර නැති අතර ගැටළුවට හේතුව DNS නැතිනම් domain name system වල error එකක් ලෙසටයි දැනට පිලි ගැනෙන්නේ.
Pubudu Siriwansa