හෙටට නියමිතව ඇති Microsoft හමුවේදී පැමිනෙතැයි බලාපොරොත්තුවන අංග අතර වන Spartan බ්‍රවුසරය Chrome extensions සමගද සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්නට හැකි නිමැවුමකින් පැමිනෙනු ඇති බවට බලාපොරොත්තු පලවෙමින් තිබෙනවා. පසුගිය September වල සිට මෙම නව බ්‍රවුසර දියුනු කිරීම පිලිබඳව තොරතුරු පැමිනෙමින් ඇති අතර එය දැනට Microsoft ප්‍රධාන බ්‍රවුසරය වන Internet Explora දෙසට වඩා Chromeනැතිනම් FireFox දෙසට වඩාත් නැබුරුවක් දක්වනු ඇති බවට කරුනු දැක්වුවා. තවමත් මෙම එකගවිම 100% natively මට්ටමක සිදුවේවිද යන්න ස්ථීරව පවසන්න නොහැකි මට්ටමක වූවද සාමාන්‍ය භාවිතාකරන්නන් වෙනුවෙන් නිකුත්වන Windows 10 පෙර නිකුතුවක්ද සමග එනු ඇති බවට බලාපොරොත්තුවන හමුවේදී වැඩි දුරට තොරතුරු හෙලි වනු ඇත.