වසර 15 කට පෙර Steve Jobs නම් පුද්ගලත්වයක් පෘතුවි මිනිස් කථාන්දරය මත අපූරු තාක්ෂණික මෙන්ම ව්‍යවසායකත්ව සටහනක් තැබීය. නිෂ්පාදනයක් ලෙසට නම් එය iPhone එක ලෙසට නම් වේ. Touchscreen හැකියාවක් සහිත calls හා internet හැකියාවන්ගෙන්ද සමන්විත මෙම හඳුන්වා දීම 4GB ගබඩා හැකියාවකින් යුතුව $499 ක්ව මිලව තිබිනි. හදාරන්නන් පවසන්නේ එම හඳුන්වාදීමෙන් අනතුව පැමිනි සැබෑම Iphone එක 2008 වසරට නිකුත්වූ බවකි. GPS tracking, App Store, notifications වැනි අද දක්වාම ආකර්ෂණයක් දිනා ගන්නා භාවිතාවන් රාශියක්ම එහි විය. 2009 වන විට iPhone 3GS නිකුතුව සිදුවූවේ voice control, sophisticated camera වැනි හැකියාවන්ගෙන් සමන්විතව වූ අතර එහි 16GB සංස්කරනය $199 ලෙසට මිළ විය.
iPhone එක හුඳු සංනිවේදන උපකරනයක්ම නොවීය. එය හැරවුම් ලක්ෂයක් ලෙසට අදද පිලිගැනේ. ආයතනයක් ලෙසට Apple සතුවන අනන්‍යතවය තවමත් වලංගු අතර අදද නව නිකුතුවක් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ලොවපුරා ප්‍රදර්ශනාගාර ඉදිරිපිට පෙල ගැසෙන්නට සූදානමින් සිටින ලෝලයන් රාශියක් ඔවුන් සතුය.
Pubudu Siriwansa