පසුගිය කාලයේ SMART glasses පිලිබන්දව අවධානය මද අඩුවි තිබුනද පැමිනෙන නවතම පුවතක් යලි අවධානය දිනා ගනිමින් සිටිනවා. මෙම Air Casting mode ය ඔස්සේ 6 meters දුරින් ලෙසට 130-inch HD virtual display එකක අත්දැකීම ගෙනෙන්නට සූදානම් බවට පැවසෙනවා. විටක 3D space අත්දැකීමකටද සූදානම් මෙම නිකුතුව open-ear speakers වලින් සමන්විත වන්නට නියමිත බවටයි දැක්වෙන්නේ. Nreal Air පවසන්නේ භාවිතාකරන්නටා අවශ්‍ය වන ආකාරයටද prescription lenses සදහා ද පැමිනෙන්නට සූදානම් බවයි. තවමත් මිළ ගනනන් ප්‍රකාශව නැති මෙම නිකුතුව ගැන පවසන Nreal Air AR glasses වැඩි දුරටත් පවසන්නේ 5Gද සූදානම්ව ඇති මෙය භාවිතාකරන්නන් හට වෙනස්ම අත්දැකීමක් ගෙනෙන්නට සූදානම් බවයි.
Pubudu Siriwansa