හදාරන්නන් යෝජනා කරන්නේ සමාජ ජාලා වඩ වඩාත් වෙළඳ පොල කරනයට තමන්ගේ අවකාශ විවෘත කරමින් සිටින වාද යන්න විමසිය යුතු කරුනක් වෙමින් ඇති බවයි. හදාරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ මෙම ආයන සංවිඥානික මට්ටමින් මෙන්ම අවිඥානික මට්ටමින්ද භාවිතාකරන්නන් වඩා වඩාත් අලවිකරුවන් මෙන්ම පාරිභෝගිකයන් කරන්නට ඉඩ අවකාශ සලසමින් සිටින්නෝ වෙමින් සිටින බවයි. හදාරන්නන් පවසන්නේ එම ආයතනයන් වඩ වඩාත් වෙළඳ අවකාශ සදහා අනුග්‍රහය දක්වමින් සහභාගී වන දෙපාර්ශව වලම දත්ත වැඩියෙන් ‍රැස් කිරීම සිදුවන බවයි. බොහෝ සමාජජාලා තලයන් තුලදීම ගනුදෙනුව සම්පූර්න කිරීම දක්වාම පහසුකම් සලසමින් සිටීම වැඩියෙන් දක්නට ලැබෙන ප්‍රවනතාවයක් බවට එම හදාරන්නන් පවසනවා.
Pubudu Siriwansa