ඔබගේ iPhoneය මත iOS 14 හෝ 15 සංස්කරනයන් ධාවනය වන විට ලැබෙන වාසි සහගත නවාංග අතර දුරකථනයේ microphone හෝ camera ව activated විටදී orange හෝ green dot ඒකක් දුරකථනයේ ඉහල දකුනු කෙරවලේ දිස්වේ. මෙම හැකියාව ඔබට වාසියක් හෝ යහපත් වන්නේ දුරකථනයේ වන සමහර App විසින් ඔබ නොදැනුවත්වම හෝ ඉහල කී අංගයක් සංක්‍රිය කර ඇත්නම් එය දැනගැනීමට වන හැකියාවයි. එසේම මෙම අනවසර සවන්දීමක් හෝ බලා සිටීමකට ඔබ නිරාවරනය වී ඇද්දැයි දැන ගැනීමට තවත් අවස්ථාවක් වන්නේ Control Centre වලින් පිවිස මොන app සදහා ඔබ ඉඅහත කී අවසරය දී ඇද්දැයි පරීක්ෂාකිරීමෙන්ද වේ. මෙම අවසරයන් සීමා කරන්නට ද මෙම Settings වලින් පිවිස app වල permissions වෙනස් කිරීමෙන් ඔබට හැකි වනු ඇත. Apple ආයතනය 2020 දී පැවසුවේ තමන් භාවිතාකරන්නන්ගේ Privacy නම් fundamental human right සු‍රැකීමට වඩාත් අවධානය යොමුකර ඇති බවක් වූ අතර එලබේ iOS 14 සමග ඉදිරියට ගොස් භාවිතාකරන්නන්ගේ තොරතුරු විවිධ ඇප් ඔස්සේ භාවිතාවන ආකාරය වැඩි transparency ආකාරයට සවිස්තර කරන්නට කටයුතු කරමින් සිටින බව පවසා සිටිනවා.
Pubudu Siriwansa