පසුගිය වසර 22 සැලකීමේදී වඩාත් ජනංප්‍රිය phone එක පිලිබඳව කල හැදෑරුම් වාර්ථාවක් පවසන්නේ එය iPhone එක නොවන බවයි. එය Nokia 1100 වන බවටයි කියවෙන්නේ. 2003 සිට 2009 කාලය තුලදී boasted Snake හා built-in flashlight සමග පැමිනි එය 250million අලවියක් වාර්ථාකර ඇති බවට සටහන් වෙනවා. 2014 දී නිකුත් වූ iPhone 6/6+ අලවි සංක්‍යාව 222.40million ලෙසට වාර්ථා කර ගනිමින් දෙවන තැනටත් Apple ලාගේ වැඩිම අලවියක් වාර්ථාකල දුරකතනය ලෙසටත් කියවෙනවා. තෙවැනි තැනට පත්ව ඇත්තේ Nokia 3310 වන අතර 2014 සිට ගනනය වීමේදී 136million ලෙසට නම් වනවා. 2000 සිට අලවිවූ Motorola Razr V3 නිකුතුව 130million අලවියක් සමග හතර වැනි තැනටත් 2013 කාලයට අයත් iPhone 5C/5S නිකුතුව පස්වන තැනටත් වන බවට සටහන් වනවා. මෙතැන් සිට දසවන ස්ථානය දක්වා වන නිකුතූන් වන්නේ iPhone models සහ Samsung Galaxy devices වන අතර Blackberry එකදු නිකුතුවක් වත් නැති බවට සටහන් වනවා. එසේම iPhone හා Samsung Galaxy වැඩිම ඉල්ලුම ලෙසට තවමත් ස්ථාන ගතව සිටින බවට කියවෙනවා.
Pubudu Siriwansa