චීනය තුල සියළුම ආකාරයේ ප්‍රධාන cryptocurrencies සම්බන්ඳයෙන් වන transactions එරට criminal law යටතේ තහනම් කොට ඇති බවට වාර්ථා වෙනවා. ඒ අනූව individual, business, හෝ exchange වැනි කිසිම ආකාරකට buying, selling, trading, නැතිනම් holding ලෙසට cryptocurrency tokens සමග කටයුතු කිරීම තහනම් වනවා. පසුගිය කාලයේ එරට බහුල ලෙසට cryptocurrency mining ක්‍රියාකාරකම් බහුල වූ බවට වාර්ථා වූ අතර පසුව එය තහනම් කරන්නට එරට බලධාරීන් කටයුතු කරනු ලැබුවා. ඊට පසු පියවරක් ලෙසට මෙම කටයුතු අපරාධ නීතියක් යටතේ විශාල දඩයක් මෙන්ම සිරදඩුවමකට යටත් විය හැකි ආකාරයේ වරදක් ලෙසට නම් කරන්නට එරට කටයුතු කර ඇති බවටයි වාර්ථා වෙන්නේ. චීනය ඔවුන්ගේම virtual currency යක් පවත්වාගෙන යන අතර එය “Digital Yuan” ලෙසට නම් වන බවටද වාර්ථා වෙනවා.
Pubudu Siriwansa