ඉන්දියාව VPN providers වෙතට නිකුත්කරන නිවේදනයකින් පවසා සිටින්නේ තම සේවාව ලබන්නන් පිලිබන්දව වසර පහක තොරතුරු ගබඩා කර තබා ගන්නත් අවශ්‍ය විටක ඒවා රජය සමග බෙදාහදාගන්නට සූදානම් විය යුතු බවකි. වැඩි දුරටත් ඔවුන් පවසන්නේ මෙම නියමය VPN providers ලා ප්‍රමුකව Data Centres, Virtual Private Server (VPS) මෙන්ම Cloud Service providers යන සියල්ලන්ටම පොඳු බවකි. එසේම පවසන්නේ මෙම නියමයන් අනුගමනය නොකරන අයෙකු වසරක සිර දඩුවමකය යටත් වන්නට සිදුවන බවකි. එම ‍රැස්විය යුතු තොරතුරු අතර Name, email address, phone number, IP addresses, dates වන බවට වාර්ථාවේ. බොහෝ VPN providers ලා ලොග් තොරතුරු රදවා නොගන්නා හා අන්සතු නොකරන බවට පොරොන්දුවන අතර එය එම සේවාව සදහා වන ප්‍රධාන ආකර්ෂනයක් වේ.
Pubudu Siriwansa