ඔව් ඒක ඇත්ත. වඩ වඩාත් අපූරු කථාන්දර ගෙතීමේ හැකියාවත්, ඒවා වඩ වඩාත් පිරිසක් අතර බෙද හදා ගැනීමේ හැකියාවත් තමයි ඔවූහු තම තරගකරුවන් වෙතින් ඉහලට ඔසවා තබන්නට ප්‍රධාන සාධය වුනේ.
Pubudu Siriwansa